Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mobielinternetbestellen.nl

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Nedconcepts Telecom Services B.V., Kamer van Koophandel 30207095, hierna te noemen mobielinternetbestellen.nl voor het leveren van zaken, goederen en/of rechten en voor het verrichten van diensten.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en de overeenkomsten alsmede op de na de aanbieding totstandgekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van mobielinternetbestellen.nl ter zake materialen, goederen aan of voor de klant, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.


Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk als dan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de mobielinternetbestellen.nl en de klant voorwaarden gelden of de in de plaats daarvan opgestelde bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.

mobielinternetbestellen.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. Dit houdt onder meer in dat mobielinternetbestellen.nl de consument vraagt om toestemming voor het toezenden van geadresseerd reclamemateriaal en/of het verstrekken van persoonsgegevens van de consument aan derden. mobielinternetbestellen.nl stuurt de consument alleen geadresseerd reclamemateriaal en/of verstrekt persoonsgegevens aan derden, indien de consument daar uitdrukkelijk in heeft toegestemd. mobielinternetbestellen.nl biedt de consument de mogelijkheid om de toezending van geadresseerde (al dan niet elektronische) reclame op elk gewenst moment stop te zetten. mobielinternetbestellen.nl vermeldt de procedure daarvoor in of bij de toegezonden reclame-uiting. mobielinternetbestellen.nl maakt duidelijk waar
en op welke wijze de consument de door hem geregistreerde gegevens kan inzien en desgewenst kan corrigeren of verwijderen.
De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van mobielinternetbestellen.nl worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor mobielinternetbestellen.nl in de relatie met klant worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover klant. Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van mobielinternetbestellen.nl en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van mobielinternetbestellen.nl zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van materialen, goederen, waaronder uitdrukkelijk ook de software, door middel van de website. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover mobielinternetbestellen.nl een overeenkomst schriftelijk of per e-mail aanvaardt of door mobielinternetbestellen.nl uitvoering aan een overeenkomst wordt gegeven. Met betrekking tot de verrichte bestellingen zijn voor een particuliere klant maximaal twee bestellingen geoorloofd. De administratie van mobielinternetbestellen.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door klant verstrekte opdrachten. mobielinternetbestellen.nl levert geen materialen, goederen aan natuurlijke of rechtspersonen die, naar de mening van mobielinternetbestellen.nl, in hoofdzaak, bijvoorbeeld voor derden, bemiddelen bij het kopen of verkopen van telefoons en/of abonnementen of anderszins een intermediaire rol op de telecommunicatie markt vervullen. mobielinternetbestellen.nl behoudt zich het recht voor, zonder verdere opgave van redenen, dergelijke klanten te weigeren.
Alle aangeschafte producten dienen bij ontvangst betaald te worden aan de techno-koerier indien dit vermeld wordt in uw bevestiging e-mail. mobielinternetbestellen.nl zal, indien zij dat meldt, binnen de afgesproken termijn leveren. Na uw bestelling kunt u in uw bevestigingsemail (deze ontvangt u zodra uw bestelling volledig is verwerkt) een verwachte aflevertijd vinden via de in de e-mail vermelde website. Voorwaarde hierbij is dat de klant voor ontvangst zelf persoonlijk op het afleveradres aanwezig moet zijn en de bestelde goederen in ontvangst dient te nemen. Daarnaast dient u alle benodigde documenten te tonen cq. te overhandigen ter controle en te laten vastleggen op een digitale foto ter digitale archivering van de formele overeenkomst. De materialen en goederen worden slechts dan overgedragen indien onder het contract een handtekening is geplaatst dat overeenkomt met de opgegeven en benodigde legitimatiebewijzen.
Annulering van uw bestelling is mogelijk binnen 14 dagen nadat u uw aanvraag heeft geplaatst. U kunt uw bestelling annuleren door een e-mail te sturen naar info@mobielinternetbestellen.nl onder vermelding van uw bestelnummer, of te bellen naar 030 – 28050188 (houd uw bestelnummer in dit geval bij de hand). 

 

Artikel 3 Aflevering van het materiaal en de goederen

mobielinternetbestellen.nl staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van het materiaal, goederen door de klant, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken. Het risico van verlies of beschadiging van de materialen, goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over bij aflevering, en wel op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of van een door klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat mobielinternetbestellen.nl aan klant heeft verklaard dat de materialen, goederen ter beschikking van klant worden gehouden. Alle goederen (telefoons, simkaarten, incentives, gadgets) zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel binnen 1 week bericht en houdt mobielinternetbestellen.nl uw bestelling aan. Een deellevering kan plaatsvinden waarna het niet voorraad zijnde artikel in backorder zal worden geplaatst worden nagestuurd. Indien nalevering uiteindelijk niet mogelijk is, krijgt u bericht en ontvangt een tegoedbon en/of geld terug van de gehele bestelling of een deelbestelling. Soms wordt een vervangend artikel toegezonden; dat wordt vermeld op de afleveringsbon. Alle vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid. Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van uw bestelling betaalt u een bijdrage afhankelijk van artikelsoort en -gewicht: Indien u bij de bezorging niet aanwezig bent om uw bestelling in ontvangst te nemen, zal onze bezorgdienst een melding met telefoonnummer achterlaten, u kan een nieuwe afspraak maken voor bezorging, kosten voor een 2e bezorging bedragen € 20,00.

Artikel 4 Aflevering op de dienstverlening

Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, is het voorgaande omtrent aflevering ook van toepassing op dienstverlening, tenzij de aard daarvan zich tegen toepassing verzet. mobielinternetbestellen.nl zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door mobielinternetbestellen.nl richt zich uitdrukkelijk alleen tot klant van mobielinternetbestellen.nl en niet tot bij klant betrokken derden. mobielinternetbestellen.nl staat evenwel niet in voor het bereiken van door klant beoogd resultaat. Klant is gehouden alle door mobielinternetbestellen.nl verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is klant gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan mobielinternetbestellen.nl. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan mobielinternetbestellen.nl verstrekte gegevens en informatie. Indien klant constateert of redelijkerwijs kan constateren dat mobielinternetbestellen.nl in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen 30 dagen aan mobielinternetbestellen.nl schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. mobielinternetbestellen.nl zal in voorkomende gevallen door klant een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van klant tenzij sprake is van aansprakelijkheid van mobielinternetbestellen.nl zoals bedoeld hieronder in artikel 15: "Aansprakelijkheid".

Artikel 5 Rechten van retour

Klant heeft - uitsluitend in de hoedanigheid van consument - het recht de afgeleverde materialen, goederen zonder opgave van reden binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst aan mobielinternetbestellen.nl te retourneren. mobielinternetbestellen.nl zal alsdan aan klant de ontvangen (koop)som terug betalen minus de verpakking en de verzendingskosten, onder de voorwaarden: op het retour gezondene mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dienst in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen, verpakkingmaterialen en goederen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending moet uiterlijk op de 10e (tiende) dag na ontvangst van het geleverde door klant weer in het bezit van mobielinternetbestellen.nl zijn. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn. De aanbieder zal in geval van ontbinding, binnen 30 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.

Retour oude apparaten. Je kan het oude apparaat zonder bijbetaling bij mobielinternetbestellen.nl inleveren na de aankoop van een nieuw apparaat. Apparaat dient gelijksoortig te zijn aan het apparaat dat nieuw heeft gekocht.

Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en wordt niet beschouwd als een nieuwe overeenkomst.

U dient het pakket aangetekend op te sturen naar het vermelde adres op het retourformulier, welke u on-line kunt terugvinden op mobielinternetbestellen.nl, nadat u van de helpdesk van mobielinternetbestellen.nl een retournummer heeft verkregen.

Met betrekking tot de kosten van de retourzending brengen wij administratiekosten in rekening van € 20,00. Wij behouden ons het recht voor om in geval van door u veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele extra materiaal kosten in rekening te brengen.

Voor alle online GSM winkels die abonnementen (al dan niet tezamen met een telefoon) aanbieden geldt de volgende werkwijze en interpretatie van de afkoelingsperiode:

  • Consumenten kopen op internet bij een internetwinkel een abonnement
  • De internetwinkel meldt op de site dat de consument met twee partijen zaken doet en dat de 'niet goed geld terug'-regeling geen betrekking heeft op het abonnement. De internetwinkel raadt de consument specifiek aan de voorwaarden van de verstrekker van het abonnement door te nemen als zijnde de algemenen voorwaarden van de netwerken.
  • Als de consument de ingevulde formulieren, voor ingevuld aan de hand van de zelf ingevulde order tijdens het bestelproces, ondertekend en deze vervolgens direct meegeeft aan de techno koerier gaat de afkoelingsperiode in werking. De consument krijgt dus na afsluiting van het contract 14 dagen bedenktijd t.a.v. het geleverde materiaal en product, echter niet voor het getekende abonnement. Wanneer de verstrekker van het abonnement de consument als klant niet accepteert, meldt de internetwinkel dit aan de consument.

Artikel 6 Eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de materialen, goederen waaronder in ieder geval begrepen ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, gegevensbestanden, analyses, documentatie en rapporten, berusten uitsluitend bij mobielinternetbestellen.nl. Voor het oogmerk zijn de licentiegevers van mobielinternetbestellen.nl, die tegenover klant alleen worden vertegenwoordigd door mobielinternetbestellen.nl, hieronder begrepen. Voor zover de materialen, goederen en software verkrijgt de klant uitsluitend een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Dit recht beperkt zich tot Nederland. Voor het overige zal klant de materialen, goederen en software niet verveelvoudigen/of daarvan kopieën vervaardigen.

Artikel 7: Statistische informatie en Privacy beleid

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy beleid van Nedconcepts BV. Ons volledige privacy beleid is na te lezen op deze pagina

Artikel 8 Overmacht

mobielinternetbestellen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde nietverwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van mobielinternetbestellen.nl en/of derden die mobielinternetbestellen.nl voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.

Artikel 9 Prijsstelling

Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven. Bijvoorbeeld andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 10 Betalingscondities

Betaling wordt gedaan op een door mobielinternetbestellen.nl aan te wijzen giro- of bankrekening. In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 van dit artikel, is mobielinternetbestellen.nl gerechtigd, na verkregen (telefonische) toestemming van klant, aan klant gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de giro of bankrekening van klant te laten uitvoeren. Klant is gerechtigd binnen een termijn van 1 maand na afschrijving middels automatische incasso van bedoelde bedragen deze overschrijving ongedaan te maken. Voorafgaand aan deze vorm van beëindiging zal de klant in overleg treden met mobielinternetbestellen.nl. Indien mobielinternetbestellen.nl de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 1,5% per maand of deel van een maand, welke aan het begin van de volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Indien klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/ of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van €68,- te vermeerderen met BTW.

Artikel 11 Garantie & service

Materialen en goederen behorende bij de mobiele telecom aanvragen vallen onder de fabrieks garantievoorwaarden van de leverancier (fabrieksgarantie). Indien uw geleverde materialen en goederen binnen de garantie termijn defect raakt dan kunt u het toestel naar het reparatie centrum sturen waarvan u de procedure terug kunt vinden op de internetsite. Garantievoorwaarden worden bij uw bestelling geleverd. Indien de materialen en/of goederen bij aflevering niet functioneren dan dient u dit dezelfde dag nog te melden via mobielinternetbestellen.nl.
Mobielinternetbestellen.nl biedt geen service aangaande uw mobiele abonnement, hiervoor dient u zich te wenden tot de desbetreffende netwerk operator en vallen onder de garantie en service voorwaarden van de netwerken.

Artikel 12 Levertijd

De maximale levertijd van producten die te koop zijn op mobielinternetbestellen.nl bedraagt 30 dagen. Indien de maximale levertijd van 30 dagen overschreden is, dient de consument het recht te hebben om de overeenkomst zonder in gebreke stelling te ontbinden. De overeenkomst wordt pas van kracht indien u het contract ondertekent heeft. U mag zo lang nadenken als u wilt over de gedane bestelling. Let op: aanbiedingen kunnen hun geldigheid verliezen indien u te lang wacht. Zonder ondertekent contract,in het bezit van mobielinternetbestellen.nl, kan de cliënt zich op geen van de bestelde producten en/of diensten van mobielinternetbestellen.nl beroepen. Deze vuistregel geldt voor alle producten en/of diensten aangeboden door mobielinternetbestellen.nl.

Artikel 13 Zekerheidstelling

De klant is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van mobielinternetbestellen.nl zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde of in verband met overeenkomsten en/of rechtshandelingen tot stand gekomen tussen mobielinternetbestellen.nl en klant of niet-nakoming daarvan verschuldigd is aan mobielinternetbestellen.nl ter voldoening van al zijn huidige dan wel toekomstige schulden aan mobielinternetbestellen.nl uit welke hoofde dan ook. De klant heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. mobielinternetbestellen.nl heeft het recht al hetgeen zij uit al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk van klant heeft te verrekenen.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud & pandrecht

Alle afleveringen van materialen, goederen door mobielinternetbestellen.nl aan klant geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht als hieronder. Alle aan klant geleverde materialen, goederen blijven eigendom van mobielinternetbestellen.nl, totdat klant voldaan heeft: alle tegenprestaties voor de krachtens overeenkomst verrichte en nog te verrichten (af)leveringen van materialen, goederen (en voor de bearbeiding van die materialen, goederen), alsmede alle schadevergoeding (rente en kosten daaronder begrepen) wegens niet nakoming van dergelijke overeenkomsten tot het leveren en/of bearbeiden van bedoelde materialen, goederen. De in dit lid bedoelde materialen, goederen mogen door klant niet worden vervreemd, verpand of op enig andere wijze door klant worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mobielinternetbestellen.nl. Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en/of niet (meer) geldig zijn van het in het vorige lid bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt mobielinternetbestellen.nl zich tevens bij aflevering een pandrecht voor op alle aan klant te leveren materialen, goederen tot zekerheid van de voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van klant aan mobielinternetbestellen.nl. klant geeft nu reeds bij voorbaat aan mobielinternetbestellen.nl in pand al het geen mobielinternetbestellen.nl onder zich heeft en zal hebben van klant ter verzekering van de in de vorige zin bedoelde schulden van klant aan mobielinternetbestellen.nl. Indien de rechten van de klant voorwaardelijk zijn, vindt verpanding onder dezelfde voorwaarden plaats. Vuistpand wordt vermoed onvoorwaardelijk te zijn gevestigd. Klant geeft een onherroepelijke machtiging aan mobielinternetbestellen.nl om mee te werken aan een nadere schriftelijke vastlegging en registratie van het pandrecht.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

mobielinternetbestellen.nl is niet aansprakelijk voor schade die klant lijdt door tekortkomingen van mobielinternetbestellen.nl en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van mobielinternetbestellen.nl. mobielinternetbestellen.nl is evenwel niet aansprakelijk voor:bij klant of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door klant aan mobielinternetbestellen.nl of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van klant.

Artikel 16 Aanvraag en acceptatie van een aansluiting

16.1 De Overeenkomst voor een Abonnement komt tot stand zoals beschreven in het tweede tot en met het zevende lid van dit artikel. De Overeenkomst voor een Prepaid Aansluiting komt tot stand op het moment waarop het eerste gebruik van de aan de Contractant verstrekte SIM -kaart wordt gemaakt.

16.2 Een Abonnement wordt aangevraagd door invulling en bevestiging van een orderformulier dat hiervoor bestemd is, tenzij een andere wijze van aanvragen wordt overeengekomen. mobielinternetbestellen.nl zal de aanvrager een exemplaar van de betreffende netwerk voorwaarden aanbieden, dan wel hem op verzoek kosteloos een exemplaar toezenden.

16.3 De aanvrager dient zich op verzoek van mobielinternetbestellen.nl op een daarbij aan te geven wijze te identificeren, alsmede overige voor de beoordeling van de aanvraag door de netwerkoperator benodigde gegevens te verstrekken.

16.4 Bij een aanvraag (mede) namens een andere natuurlijke persoon of namens een rechtspersoon of vennootschap dient de vertegenwoordiger zich op verzoek van de netwerk operator op een daarbij aan te geven wijze te identificeren en zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te tonen, waar mogelijk door middel van een recent uittreksel uit een bij een Kamer van Koophandel gehouden register.

16.5 Behoudens voor aanbiedingsvormen waarbij de netwerkoperator daarvoor een andere wijze van acceptatie heeft aangegeven, komt de Overeenkomst tot stand op de datum van ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de netwerk operator dat de aanvraag is geaccepteerd.

16.6 De aanvraag kan door de netwerk operator worden geweigerd indien:
1. de aanvrager handelingsonbekwaam is, of hij niet de gevraagde gegevens als bedoeld in het derde en/of vierde lid van dit artikel toont binnen een door de netwerk operator gestelde termijn;
2. de aanvrager een in de netwerk operator voorwaarden gestelde verplichting niet nakomt, of aannemelijk is dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen en die niet nakoming die weigering rechtvaardigt;
3. de aanvrager financiële verplichtingen uit hoofde van eerdere overeenkomsten jegens het betreffende netwerk niet nakomt;
4. de aanvrager is opgenomen in een bestand als bedoeld in een opgenomen artikel binnen de netwerkvoorwaarden waarom de netwerk operator een klant mag weigeren en tevens de betreffende weigering van de aanvraag motiveren.

16.7 De netwerk operator zal binnen de in zijn algemene voorwaarden gestelde termijn na ontvangst van de aanvraag schriftelijk aan de aanvrager berichten of de aanvraag is geaccepteerd en, indien dit het geval is, wanneer het Abonnement tot stand zal worden gebracht. Indien het voor de netwerk operator in redelijkheid niet mogelijk is binnen die termijn te reageren zal KPN Mobile de reden hiervan meedelen en aan de aanvrager nader aangeven binnen welke termijn KPN Mobile op zij n aanvraag zal reageren.

16.8 Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing bij wijziging van een aansluiting

of een overeengekomen aanbiedingsvorm en bij aanvraag of wijziging van een aanvullende dienst, tenzij een afwijkende wijze van aanvraag of wijziging bij de desbetreffende aanbiedingsvorm is aangegeven.

Artikel 17 Duur en opzegging

Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van materialen, goederen door mobielinternetbestellen.nl aan klant, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor 1 jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere duur overeenkomen. Het voorgaande is mede op de Abonnement van toepassing.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

De overeenkomsten tussen mobielinternetbestellen.nl en klant worden beheerst door Nederlands recht. De geschillen welke tussen mobielinternetbestellen.nl en klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door mobielinternetbestellen.nl met klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschilbevoegde rechter te Utrecht. Deze Algemene Voorwaarden zijn geregistreerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

MobielInternetBestellen.nl is officieel partner van de volgende aanbieders: